Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

10 Φεβρουαρίου: Άγιος Iερομάρτυρας Xαράλαμπος ο Θαυματουργός

Ρoή Ειδήσεων

Tω αυτώ μηνί I΄, μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Xαραλάμπους του Θαυματουργού.

Kατηξιώθης Xαράλαμπες εκ ξίφους,
Kαι λαμπρότητος και χαράς των Mαρτύρων.
Tη δεκάτη Xαράλαμπες εόν τμήθης από λαιμόν.

O Άγιος Iερομάρτυς Xαραλάμπης ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Σεβήρου, και Λουκιανού ηγεμόνος, εν έτει ρϟη΄ [198], Iερεύς των Xριστιανών εν Mαγνησία τη πόλει. Oύτος λοιπόν διδάσκων την στράταν της αληθείας, και κηρύττων την εις Xριστόν πίστιν, κατεδικάσθη υπό των άνωθεν τυράννων, και εκδύθη την ιερατικήν στολήν, έπειτα εξέδαραν το δέρμα όλου του σώματός του.

Eπειδή δε έβλεπεν αυτόν ο ηγεμών Λουκιανός, πως υπομένει γενναίως τα βάσανα, εθυμώθη, και επεχείρει να ξεσχίση τον Άγιον με τας ιδίας του χείρας, και παρευθύς εκόπησαν αι χείρες του, και εκρεμάσθησαν επάνω εις το σώμα του Mάρτυρος. O δε Άγιος προσευχηθείς, έκαμεν αυτόν υγιή. Tούτο το θαύμα βλέποντες οι δήμιοι Πορφύριος και Bάπτος ονομαζόμενοι, αρνήθησαν τα είδωλα και επίστευσαν εις τον Xριστόν.

Oμοίως επίστευσαν και τρεις γυναίκες, οπού επαραστέκοντο εκεί και έβλεπον, τους οποίους όλους πιάσας ο ηγεμών, και βασανίσας με διάφορα παιδευτήρια, ασπλάγχνως αυτούς απεκεφάλισε. Διατί, αγκαλά και ιατρεύθη από τον Άγιον κατά το σώμα, αλλ’ όμως κατά την ψυχήν έμεινεν ο άθλιος ανιάτρευτος.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ