Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιεύθηκε η διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

Ρoή Ειδήσεων

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού βάσει των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020, ορίζεται ως εξής:

1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 ως προς την ασφάλισή τους βάσει του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με τις ανωτέρω ιδιότητες.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020, για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την ιδιότητα του καλλιτέχνη, δημιουργού και επαγγελματία της τέχνης και του πολιτισμού.

4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 14.5.2021.

5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, των ξεναγών, των τουριστικών συνοδών, καθώς και των αποφοίτων εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020, ορίζεται ως εξής:

1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι ξεναγοί, οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και οι απόφοιτοι εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020, ως προς την ασφάλισή τους βάσει του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με τις ανωτέρω ιδιότητες.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020, για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την ιδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020.

Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προγενέστερη ασφάλιση με την ιδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020, η ως άνω ασφάλιση γίνεται στους κλάδους ασφάλισης και με το πακέτο κάλυψης που αντιστοιχεί στην ιδιότητα για την οποία υπάγονται στο άρθρο 20 του ν. 4722/2020.

4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.5.2021.

5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020, οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ